Welcome to Cytn: Llandudno Churches Together
Made with Xara

What is Cytûn? 

The Welsh word cytûn means of one accord and signifies togetherness The Cytûn Mission Statement states that: “Cytûn unites in pilgrimage those churches which, acknowledging God's revelation in Christ, confess the Lord Jesus Christ as God and Saviour according to the Scriptures; and in obedience to God's will and in the power of the Holy Spirit, commit themselves to seek a deepening of their communion with Christ and with one another in the Church, which is his body, and to fulfil their mission to proclaim the Gospel by common witness and service, to the glory of the one God, Father, Son and Holy Spirit.' For further information concerning Cytûn please visit:  Churches Together in Wales Current President: The Rev Beverley Ramsden

Beth yw Cytûn? 

Ystyr Cytûn yw cyd-fynd ac yn dynodi undod. Mae'r Datganiad o Fwriad Cytûn yn nodi: Mae Cytûn “… yn uno mewn pererindod yr eglwysi hynny yng Nghymru sydd, tra'n cydnabod datguddiad Duw yng Nghrist, yn cyffesu yr Arglwydd Iesu Grist yn Dduw a Gwaredwr yn ôl yr Ysgrythurau; ac mewn ufudd-dod i ewyllys Duw ac yng ngrym yr Ysbryd Glân, yn ymrwymo'u hunain i geisio dyfnhau eu cymundeb â Christ ac â'i gilydd yn yr Eglwys, ei gorff ef, ac i gyflawni eu cenhadaeth o gyhoeddi'r efengyl drwy dystiolaethu a gwasanaethu gyda'i gilydd yn y byd, er gogoniant yr un Duw, Tad, Mab ac Ysbryd Glân.” Am wybodaeth bellach am Cytûn ewch i: Eglwysi Ynghyd yng Nghymru Llywydd presennol: Y Parch Beverley Ramsden